Medezeggenschapsraad:


Een school is meer dan alleen een plek waar leerlingen onderwijs krijgen. Het is bijna een soort leefgemeenschap waar genomen beslissingen direct of indirect invloed hebben op leraren, leerlingen en hun ouders.
 
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is voor belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad. Bij CBS De Akker bestaat het bestuur alleen uit de directeur.

 

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (de WMS) van kracht. In deze wet staat precies omschreven wat de taken en de functie van de medezeggenschapsraad is. In de medezeggenschapsraad zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders vertegenwoordigd. De verdeling tussen ouders en schoolpersoneel is fifty-fifty. Hoewel scholen soms ook andere raden hebben, is de medezeggenschapsraad het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden.

 

Bevoegdheden
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Maar wanneer is welk bevoegdheid van toepassing? Het schoolbestuur heeft bij zeven categorieën instemming nodig van de gehele medezeggenschapsraad. Het gaat dan om onderwerpen als:
-           verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school
-           vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan;
-           vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;
-           vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

 

Adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad bij achttien categorieën van beslissingen die het bestuur wil nemen. Daarbij gaat het om onderwerpen als:
-           verandering van de grondslag van de school
(bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs);
-           wijziging van het lesrooster;
-           fusie met een andere school;
-           het beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
-           regeling van de vakantie.
 
 
De medezeggenschapsraad bepaalt haar eigen agenda en als ze dat willen kunnen ze ongevraagd een voorstel doen aan het bestuur van de school. Daarnaast vraagt het bestuur over een aantal punten altijd het advies van de medezeggenschapsraad. In het eigen overleg neemt dan de MR een beslissing die vervolgens wordt terug gemeld aan het bestuur.
De medezeggenschapsraad moet ervoor zorgen dat iedereen binnen school op de hoogte is van de activiteiten van de MR. Dit doen ze via de schoolkrant, schoolgids, website en het Pakkertje. Daarnaast is iedereen welkom om de vergadering bij te wonen en zijn de notulen openbaar voor iedereen.

 

MR- leden van cbs 'De Akker' zijn:
Namens het team:                                                    Namens de ouders:
Annemieke Alfring-Hurink                                       Ginand Bras (voorzitter)
Elles Stap                                                                    Mirjan Hulzebosch      

Tineke Heijink                                                            Dirk-Jan Kroezen 


U kunt de MR ook mailen op het volgende adres: mr-akker@chronoscholen.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________
In onderstaande link is het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 te vinden.
/syndeo_data/media/Jaarverslag_MR_20192020.docx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------